Tổ chức tín dụng sẽ được tái cấp vốn theo hồ sơ tín dụng

NHNN sẽ tái cấp vốn tối đa 60% nhằm hỗ trợ khả năng chi trả tạm thời hoặc tối đa 80% nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế từng thời kỳ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ khả năng chi trả tạm thời và hỗ trợ phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ trong từng thời kỳ.

Tái cấp vốn tối đa 60% nhằm hỗ trợ khả năng chi trả tạm thời

Theo đó, để được tái cấp vốn nhằm hỗ trợ khả năng chi trả tạm thời, các tổ chức tín dụng (TCTD) phải đảm bảo đủ các điều kiện: Gặp khó khăn về khả năng thanh toán nhưng chưa đến mức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; không có hoặc không còn giấy tờ có giá để đề nghị tái cấp vốn theo hình chức cho vay có bảo đảm bằng cấm cố giấy tờ có giá theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; có các khoản cho vay, cho thuê tài chính trong hồ sơ tín dụng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét và quyết định tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng với mức tái cấp vốn căn cứ vào nhu cầu thực tế về khả năng chi trả của tổ chức tín dụng và tổng dư nợ thực tế các khoản cho vay, cho thuê tài chính trong hồ sơ tín dụng tại thời điểm mà tổ chức tín dụng đề nghị tái cấp vốn.

Mức tái cấp vốn tối đa bằng 60% tổng dư nợ thực tế của các khoản cho vay, cho thuê tài chính trong hồ sơ.

Tái cấp vốn tối đa 80% nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế trong từng thời kỳ

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ vốn phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ trong từng thời kỳ cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ xem xét và quyết định thực hiện tái cấp vốn khi tổ chức tín dụng đáp ứng được 4 điều kiện sau:

Một là, tổ chức tín dụng đã cho vay, cho thuê tài chính và hiện đang còn dư nợ đối với ngành, lĩnh vực kinh tế mà Chính phủ khuyến khích phát triển trong từng thời kỳ.

Hai là, có kế hoạch cho vay, cho thuê tài chính vào ngành, lĩnh vực kinh tế mà Chính phủ khuyến khích phát triển trong từng thời kỳ.

Ba là, tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về duy trì các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Bốn là, có các khoản cho vay, cho thuê tài chính trong hồ sơ tín dụng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Mức tái cấp vốn tối đa sẽ bằng 80% tổng dư nợ thực tế của các khoản cho vay, cho thuê tài chính trong hồ sơ tín dụng tại thời điểm đề nghị tái cấp vốn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/5/2012.

Theo chinhphu.vn