Hủy thế độc quyền kinh doanh yến sào

Từ năm 1991 đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ cho phép Công ty Yến Sào được khai thác, quản lý và kinh doanh yến sào trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo cho phép các tổ chức và cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh ngành nghề “Mua bán tổ yến, sản xuất các sản phẩm từ tổ yến, nuôi chim yến” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật, đồng thời giao các ngành chức năng tham mưu sửa đổi, bổ sung một số nội dung không phù hợp đã ban hành trước đây.

Từ năm 1991 đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ cho phép Công ty Yến Sào được khai thác, quản lý và kinh doanh yến sào trên địa bàn tỉnh; nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển yến sào không có nguồn gốc hợp pháp của các tổ chức và cá nhân khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.
Vì vậy, nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh ngành nghề “Mua bán tổ yến, sản xuất các sản phẩm từ tổ yến, nuôi chim yến”, nhưng không được cấp phép. Ngày 23.3.2012, Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa đã đề nghị, xin ý kiến và được Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chấp nhận hủy thế độc quyền kinh doanh yến sào trên địa bàn tỉnh.
Theo Thiện Nhân
Thanh niên